با ماهواره چه باید کرد ؟

  • با ماهواره چه باید کرد ؟
با ماهواره چه بايد كرد؟
مشخصات كتاب:
شماره كتابشناسي ملي : ايران۸۰-۳۱۴۴۹
سرشناسه : شيرازي، محمد
عنوان و نام پديدآور : با ماهواره چه بايد كرد؟/ شيرازي، محمد
منشا مقاله : ، رسالت، (۳ بهمن ۱۳۸۰): ص ۱۴ - ۱۵ ويژه نامه.
توصيفگر : ماهواره ها
توصيفگر : جهان اسلام
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشارة؛ مقدمه مترجم؛ مقدمه مؤلف؛ فصل اول: بازگشت بـه ريشـه ها؛ فصل دوم: طرحها وپيشنهادات؛ فهرست
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
4649
National bibliography numbers
ایران 80-31449
Cost View
رایگان
Book Version
3