ابومخنف بزرگترین مورخ عاشورا

  • ابومخنف بزرگترین مورخ عاشورا
ابومخنف بزرگترين مورخ عاشورا
مشخصات كتاب:
نويسنده : سيد علي ميرشريفي
ناشر : سيد علي ميرشريفي

عناوين اصلي كتاب شامل:
چكيده؛ حماسه ي خونين حسيني؛ زندگاني ابومخنف؛ مذهب ابومخنف؛ نظريات رجاليان عامه درباره ي ابومخنف؛ شبهات عامي بودن ابومخنف؛ مقتل ابومخنف؛ ترجمه هاي آن؛ استخراج مطالب ابومخنف از تاريخ طبري؛ پاورقي