سفره ی احسان و کرم امیرالمومنین ( علیه السلام )

  • سفره ی احسان و کرم امیرالمومنین ( علیه السلام )
سفره ي احسان و كرم اميرالمؤمنين عليه السلام
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1391
عنوان و نام پديدآور:سفره ي احسان و كرم اميرالمؤمنين عليه السلام/ مهدي آقابابايي.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳91.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع:اميرالمؤمنين عليه السلام
عناوين اصلي كتاب شامل:
چكيده:؛ مقدمه:؛ اطعام طعام در روز عيد غدير؛ عمل امام حسن عَلَيْهِ السَّلَام در عيد غدير؛ امام رضا عَلَيْهِ السَّلَام و عيد غدير؛ افطاري دادن در اين شب؛ بخشش كردن در روز غدير؛ وسعت دادن بر اهل و عيال در روز غدير؛ انفاق نمودن؛ احسان نمودن؛ صله نمودن؛ پي نوشتها:؛ منابع و مآخذ