جوان و موسیقی

  • جوان و موسیقی
جوان و موسيقي
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1391
عنوان و نام پديدآور:جوان و موسيقي/ مهدي آقابابايي.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳91.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه , رايانه
موضوع: جوان - موسيقي
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ فصل اول، مفهوم غنا و موسيقي؛ فصل دوم؛ پيشينه ي موسيقي و غنا؛ فصل سوم؛ موسيقي و غنا از ديدگاه قرآن؛ فصل چهارم، آثار و عواقب غنا و موسيقي؛ فصل پنجم؛ موسيقي از ديدگاه دانشمندان اسلامي و غير اسلامي؛ فصل ششم؛ استفتائات مراجع درباره ي موسيقي و غنا؛ فصل هفتم؛ بيماري ها و امراض مربوط به موسيقي؛ فصل هشتم؛ داستانهايي پيرامون موسيقي و غنا؛ منابع و مآخذ؛ پي نوشت
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
5819
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2