زندگی سیاسی هشتمین امام ، حضرت علیٍ بن موسی الرضا ( علیه السلام )

  • زندگی سیاسی هشتمین امام ، حضرت علیٍ بن موسی الرضا ( علیه السلام )
زندگي سياسي هشتمين امام حضرت علي بن موسي الرضا عليهما السلام
مشخصات كتاب:
عنوان قراردادي: الحياه السياسيه الامام الرضا (ع): دراسه و تحليل.فارسي
عنوان و نام پديدآور: زندگي سياسي هشتمين امام حضرت عليٍ بن موسي الرضا (ع) / تاليف عاملي، جعفر مرتضي، ۱۹۴۴- م؛ ترجمه خليليان، خليل.
مشخصات نشر: تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، انتشارات، ۱۳۷۳.
مشخصات ظاهري: [۲۳۴] ص.
شابك: ۲۵۰۰ ريال؛ ۳۷۵۰ ريال (چاپ نهم)؛ ۳۸۵۰ ريال : چاپ دوازدهم: 964-4305-33-7؛ ۵۲۰۰ ريال(چاپ چهاردهم)؛ ۹۵۰۰ ريال(چاپ پانزدهم)؛ ۹۵۰۰ ريال: چاپ شانزدهم 978-964-430-533-7: ؛ ۱۵۰۰۰ريال(چاپ هفدهم)؛ ۲۳۵۰۰ ريال(چاپ بيستم)؛ ۲۳۵۰۰ ريال(چاپ بيست و يكم)؛ ۲۵۰۰۰ ريال(چاپ بيست و دوم): چاپ بيست و دوم
يادداشت: اين كتاب در سال ۱۳۶۸ تحت عنوان "زندگي سياسي هشتمين امام (متن فشرده) " منتشر شده است.
يادداشت: چاپ نهم: ۱۳۷۵.
يادداشت: چاپ دوازدهم: ۱۳۷۷.
يادداشت: چاپ چهاردهم: ۱۳۸۰.
يادداشت: چاپ پانزدهم و شانزدهم: ۱۳۸۱.
يادداشت: چاپ هفدهم: ۱۳۸۳.
يادداشت: چاپ بيستم: ۱۳۸۵.
يادداشت: چاپ بيست و يكم: ۱۳۸۶.
يادداشت: چاپ بيست و دوم: ۱۳۸۷.
يادداشت: كتابنامه به صورت زيرنويس.
زبان عنوان: زندگي سياسي هشتمين امام (متن فشرده).
موضوع: علي بن موسي، (ع)، امام هشتم، ۱۵۳؟ - ۲۰۳ق. -- سياست و حكومت
موضوع: عباسيان -- تاريخ-- ۱۳۲ - ۲۰۳ق
موضوع: اسلام -- تاريخ -- ۱۳۲ - ۲۰۳ق
شناسه افزوده: خليليان، خليل، ۱۳۱۸ -، مترجم
شناسه افزوده: دفتر نشر فرهنگ اسلامي
رده بندي كنگره: DS۳۵/۶۳/ع ۲ح ۹۰۴۱ ۱۳۷۳
رده بندي ديويي: ۹۵۶/۰۱۰۹۲
شماره كتابشناسي ملي: م ۷۴-۶۶۵۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ نهضت دولت عباسي ؛ منبع خطر براي عباسيان؛ سياست ضد علوي عباسيان؛ سياست عباسي در برابر مردم؛ شكست سياست ضد علوي؛ شرايط و علل بيعت؛ تشريح موضع امام عليه السلام؛ چند پرده از رويدادها؛ پاورقي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
6113
LCC
DS35/63/ع 2ح 9041 1373
DDC
956/01092
National bibliography numbers
م 74-6651
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2