آیین های باران خواهی در هزارستان

  • آیین های باران خواهی در هزارستان
آيين هاي باران خواهي در هزارستان
مشخصات كتاب:
سرشناسه:كتابخانه مجازي افغانستان ،1392
عنوان و نام پديدآور:آيين هاي باران خواهي در هزارستان/ دكتر حفيظ الله شريعتي.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳92.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: فرهنگ
عناوين اصلي كتاب شامل:
آيين هاي باران خواهي در هزارستان؛ مراسم دعاي باران خواهي؛ نماز باران خواهي؛ مراسم باران خواهي؛ مراسم آفتاب خواهي