یک قدم برای بقیع

  • یک قدم برای بقیع
يك قدم براي بقيع
مشخصات كتاب:
سرشناسه :مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ،1388
عنوان و نام پديدآور:يك قدم براي بقيع/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان .
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳88.‬
مشخصات ظاهري :نرم افزار تلفن همراه و رايانه
وضعيت فهرست نويسي :فيپا
موضوع : بقيع

عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ فرياد بقيع؛ هشيار باش!؛ پيشنهادات در رابطه با احياي بقيع؛ تقدير وتشكر