رابطه نهج البلاغه با قرآن

  • رابطه نهج البلاغه با قرآن
رابطه نهج البلاغه با قرآن
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مصطفوي جواد، ۱۳۶۸ - ۱۳۰۱
عنوان و نام پديدآور : رابطه نهج البلاغه با قرآن جواد مصطفوي وضعيت ويراست : [ويراست ۲ ]
مشخصات نشر : تهران بنياد نهج البلاغه ۱۳۷۴.
مشخصات ظاهري : ‬‭ص ۲۲۴
فروست : سلسله پايان نامه هاي دكترا پيرامون نهج البلاغه ۷۱
شابك : 964-6348-02-5‬۶۰۰ريال يادداشت : به مناسبت سومين نمايشگاه قرآن كريم يادداشت : كتابنامه ص [۲۲۳] - ۲۲۴؛ همچنين به صورت زيرنويس عنوان ديگر : نهج البلاغه شرح موضوع : علي بن ابي طالب ع ، امام اول ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق نهج البلاغه --جنبه هاي قرآني.
موضوع : علي بن ابي طالب ع ، امام اول ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق نهج البلاغه -- نقد و تفسير
شناسه افزوده : علي بن ابي طالب ع ، امام اول ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق نهج البلاغه شرح شناسه افزوده : بنياد نهج البلاغه رده بندي كنگره : ‬‭BP۳۸/۰۹/ق۴‭م۶ ۱۳۷۴
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۵۱۵
شماره كتابشناسي ملي : ‭م ۷۵-۲۰۶۳
عناوين اصلي كتاب شامل:
زندگينامه مولف؛ مقدمه مولف؛ مقدمه؛ اهميت و اعجاز قرآن؛ قضاياي تاريخي قرآن؛ مطالب مساوي قرآن و نهج البلاغه؛ مطالب مختلف قرآن و نهج البلاغه ؛ موضوعاتي كه در ظاهر قرآن و نهج البلاغه با هم متفاوت هستند؛ خاتمه؛ پاورقي