خدا از دیدگاه وهابیان

  • خدا از دیدگاه وهابیان
خدا از ديدگاه وهابيان
مشخصات كتاب:
سرشناسه : رضواني علي اصغر، ۱۳۴۱
عنوان و نام پديدآور : خدا از ديدگاه وهابيان/ تاليف علي اصغر رضواني.
مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمكران ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهري : ۷۱ ص.
فروست : سلسله مباحث وهابيت.
شابك : ۳۵۰۰ ريال 964-973-037-0 : ؛ ۵۰۰۰ ريال (چاپ دوم) ؛ ۵۰۰۰ ريال چاپ سوم 978-964-973-037-0 : ؛ ۸۰۰۰ ريال (چاپ چهارم)
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : چاپ دوم: بهار ۱۳۸۶.
يادداشت : چاپ سوم: پاييز ۱۳۸۶.
يادداشت : چاپ چهارم: زمستان ۱۳۸۸.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
موضوع : وهابيه -- دفاعيه ها و رديه ها
موضوع : وهابيه -- عقايد
موضوع : خدا
شناسه افزوده : مسجد جمكران (قم)
رده بندي كنگره : BP۲۰۷/۶۲/ر۵۵خ۴ ۱۳۸۵
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۱۶
شماره كتابشناسي ملي : م۸۵-۲۵۵۶۱
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه ناشر؛ كيفيت صفات ؛ رؤيت؛ تجسيم ؛ فهرست منشورات مسجد مقدّس جمكران ؛ سلسله كتاب هاي پيرامون وهابيت
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
868
LCC
BP207/62 /ر55خ4 1385
DDC
297/416
National bibliography numbers
م85-25561
Cost View
رایگان
ISBN
9649730370
Year of publication
Book Version
3