وهابیت بازنگری از درون

  • وهابیت بازنگری از درون
وهابيت بازنگرى از درون
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مالكي حسن، محمد، ۱۹۴۷-۲۰۰۴م.
Maliki, Muhammad Alawi.
عنوان قراردادي : مفاهيم يجب ان تصحح. فارسي. برگزيده.
عنوان و نام پديدآور : وهابيت و بازنگري از درون/تاليف محمدبن علوي المالكي ؛ ترجمه انسيه خزعلي.
مشخصات نشر : تهران: مشعر، ۱۳۸۶.
مشخصات ظاهري : ۱۶۸ص.
شابك : ۹۰۰۰ ريال :978-964-540-071-0
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
موضوع : وهابيه -- دفاعيه و رديه ها.
موضوع : وهابيه -- عقايد.
شناسه افزوده : خزعلي، انسيه ،مترجم.
شناسه افزوده : مالكي حسني،محمد .مفاهيم يحب ان تصحيح. برگزيده.
رده بندي كنگره : BP۲۳۸/۶/م۲م۷۰۴۲ ۱۳۸۶
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۵۲۷
شماره كتابشناسي ملي : ۱۱۷۸۶۳۰
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدّمه مترجم ؛ نگاهى كوتاه به زندگى علوى مالكى ؛ مقدمه مؤلّف ؛ شيوه كتاب ؛ باب اوّل: مباحث عقيدتى ؛ باب دوّم: مباحث نبوى ؛ باب سوّم: مباحث متفرقه
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
8716
Cost View
رایگان
Book Version
2