سرو روان ( مجموعه شعر )

  • سرو روان  ( مجموعه شعر )
سروِ روان (مجموعه شعر)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : قاضي، احمد، ۱۳۳۲-
عنوان و نام پديدآور : سرو روان/ مولف احمد قاضي.
مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمكران ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهري : ۲۱۵ ص.
شابك : ۲۰۰۰۰ ريال 978-964-973-213-8 :
وضعيت فهرست نويسي : فاپا (برون سپاري).
موضوع : شعر فارسي -- قرن ۱۴
شناسه افزوده : مسجد جمكران (قم)
رده بندي كنگره : PIR۸۱۷۱ /الف۶۲۵ س۴ ۱۳۸۸
رده بندي ديويي : ۸فا۱/۶۲
شماره كتابشناسي ملي : ۱۷۳۵۷۴۳
ص :1

عناوين اصلي كتاب شامل:
به نام هستي بخش عالم ؛ صداي دل ما؛ خاك در دوست ؛ شوق مي خواهم ؛ بحر طوفاني دل ؛ چه شد آن شور و شعف ؛ نرگسِ غم زده ؛ جذبه توحيد او؛ سخن سرايي دل ؛ كاروان عشق را؛ رخساره اي غمين دارم ؛ باد محبّت ؛ بند بگشايي ؛ خزانه غم ؛ شاخ طوبي ؛ نشانِ پاييز؛ ميل ضميري ؛ غنچه مهر؛ عنوان دل ؛ شوق موج ها؛ پرده دار غم ؛ راز پنهاني ؛ آتش غم ؛ وفاي عهد؛ اين مرغ گرفتار؛ ماهِ آشنا؛ سوداي خزان ديده ؛ شورِ آتشين ؛ درّ خونين ؛ رسمِ سوختن ؛ شكوهِ دلشده ؛ صفاجويي ها؛ نجواي زندگي ؛ غم و شادي ؛ كمال عشق ؛ چشم خمار؛ كاشكي ؛ دلا؛ صيد اين حادثه ؛ درد جويان را؛ تا ديده بشويد؛ غوغاي حيات ؛ لطف خدا؛ دل گشوديم ؛ آواي عفو؛ وقت نماز؛ از خزان تا بخزان ؛ مرز ديدن جانانه ؛ شرطِ عشق ؛ عاقل مجنون شده ؛ روزِ آشنايي ها؛ بيانِ شوق ؛ زندگي ماندني ؛ فرياد خستگي ؛ جانِ هجران ديده ؛ بي نهال آرزويي ؛ انتظاري مي كشد؛ دشت عالم ؛ مجال رفته ؛ زد و رفت ؛ دولت عشق ؛ تا غم بفروشند؛ از روزنه ؛ ديباي محبّت ؛ غم رها كن ؛ بيستون قصه درد است ؛ بهار زنده ؛ گريه هاي نيمه شب ؛ فرياد بجان ؛ دست تقدير؛ نشانه روشن دلي ؛ خوان فقيرانه ما؛ آوازه ز غوغا؛ به لحظه آمال ؛ سرّ پوشيده ؛ غمِ فرداها؛ بازار جهان ؛ خنده ها و گريه ها؛ باورِ ديگر؛ ترانه درد؛ دل كي خبر دارد؛ به هر چمن ؛ زنداني دل ؛ گذر از كوي قمر؛ كوهِ صبرم ؛ روزها از پي هم ؛ خاك در اوج ؛ آنكه جانان طلبد؛ سروِ روان ؛ شكست غرور؛ طنين ربّنا؛ زمان عارف و عامي ؛ برگ پاييزم ؛ صورتگرم ؛ يار نيامد؛ سحر دوباره دميد؛ جان فدا آمد؛ از چشمه روشنگر الطاف ؛ كوهسار در شوكت ؛ ترسم آخر؛ كراني ز كران ؛ دادخواهي نكن اي دل ؛ مگر آشوب دگر؛ آه از آن لحظه ؛ پرتو مستتر؛ پيغام دعا؛ خروش جان ؛ جاويد سرا؛ با وفاي اشك ؛ هنگامه آشنا؛ عطر وجود؛ برِ معناي وجود؛ غوغاي كنايت ؛ دُردي مظهر صفا؛ ترانه خوان بهاران ؛ داغ عزيزان ؛ گلِ مهر ديگر؛ زمان هجر؛ بلند قامت منصور؛ شوق عشق آموزيد؛ اين افق را بنگريد؛ سخن از دل گويد؛ ناله ها در كوهِ دل ؛ خون چكد امروز؛ جنونِ عشق ؛ ساده انديش دلي ؛ كوله بارِ درد؛ دل مدارا كن ؛ نارون ها؛ بگزيدگانِ جهان ؛ سرود صبح آرزو؛ واي بحال من و دل ؛ روزي آخر بسر آيد؛ تك درختم ؛ گمانِ باطل ؛ گنج معني را؛ بي غرور؛ بهانه گير دل ها؛ سرفرازي را ز كوه بيستون ؛ اي درخت دوستي ؛ ديده تر؛ شبناله را با خامه اي ؛ شعله كش حادثه ها؛ بار جورِ كهكشان ها؛ گهرِ عشق تو؛ گرفتار رشته موي ؛ روشني خانه ؛ ز نكته داني ياران ؛ نهايت غم ؛ دير شد پهلو گرفتن ؛ موجِ خون ؛ واي دلم ؛ به انتظار نشستم ؛ زيباي وجود؛ تو اي باران ؛ شب تنهايي مجنون ؛ بال بگشايم ؛ ناي شكسته ؛ خامه زمانه ؛ گرد غم ؛ آتش بزن بر جان من ؛ در نبودن ها؛ با تنِ خسته ؛ در ترازوي عمل ؛ سنگ سخت است ؛ در پرده خورشيد؛ همآواي تو بوديم ؛ بيابانِ وجود؛ سرودِ سروها؛ ره گشاييد؛ بدشت مهرِ لاله ها؛ مهِ دردمندان ؛ سال هاي انتظار؛ لبِ خاموش ؛ سلامي چو شبنم ؛ شب پر درد هجران ؛ آهنگ انزوا؛ كان معني ؛ كلام آشنايي ؛ بهانه كم كن ؛ در كوچگه ؛ ياد او؛ قافله دردكشان ؛ وفا پيشه ؛ رحمت خالصانه ؛ حرام است بتو؛ يا هو؛ غروري دلكش ؛ شكايت كي كنم جانا؛ غم بي وفايي ؛ صبوري كن ؛ مهر نهان ؛ زنداني در بند؛ تو زلال چشمه ساري ؛ ز غروب غم گرفته ؛ ترا كه گفته؟؛ خزان هاي بي بهاران ؛ ناوك مژگان ؛ شد ماندني ؛ هم نواي دل ؛ تو آشنا بدلم ؛ همه پيمان دلِ خونين ؛ نشان عاشقي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
919
LCC
PIR8171 /‮الف 625 س4 1388
DDC
8‮فا 1/62
National bibliography numbers
1735743
Cost View
رایگان
ISBN
9649732138
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
3