پرسش های قرآنی جوانان

  • پرسش های قرآنی جوانان
پرسش هاى قرآنى جوانان
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : پرسشهاي قرآني جوانان ۷ روابط دختر و پسر ۱/جمعي از پژوهشگران ؛ زيرنظر محمدعلي رضايي اصفهاني
مشخصات نشر : قم: پژوهش هاي تفسيرو علوم قرآن، ۱۳۸۶
مشخصات ظاهري : ۳۰۴ص
وضعيت فهرست نويسي : در انتظار فهرستنويسي (اطلاعات ثبت)
يادداشت : چاپ دوم
شماره كتابشناسي ملي : ۱۲۸۶۱۸۰
عناوين اصلي كتاب شامل:
درآمد:؛ فصل اول: كليات قرآن و علم ؛ فصل دوم: قرآن و علوم پزشكى ؛ فصل سوم: قرآن و بهداشت ؛ فصل چهارم: قرآن و غذاشناسى
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
9702
Cost View
رایگان
Book Version
2