چاپ کردن این صفحه

استفتائات جدید

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معرفى اجمالى

استفتائات جديد حج كه به كوشش جمعى از پژوهش‌گران، به زبان فارسى تهيه و تنظيم شده، مشتمل بر نظرات مراجع عظام درباره موضوعات جديد حج است.

ساختار

کتاب در قالب مسائل مختلف بدين ترتيب نگارش شده كه براى هر استفتا، عنوان مناسبى ذكر و پس از آن متن مسئله و سپس پاسخ مراجع به‌تفكيك ارائه شده است.

گزارش محتوا

در ابتداى کتاب، دليل و شيوه گردآورى استفتائات حج چنين تشريح شده است: «فروع جديد احكام حج و تغيير و تبديل موضوعات سبب مى‌شود استفتائات جديدى مطرح و فتاواى مراجع تقليد درباره آنها و وظيفه مكلفان معين گردد. در اين مجموعه تعدادى از سؤال‌هاى جديد حج به محضر مراجع معظم تقليد ارائه شده و پاسخ بسيارى از آن بزرگواران به دست آمده كه تقديم مى‌گردد. يادآورى مى‌شود: مواردى كه فتواى بعضى از مراجع عظام تقليد آورده نشده، تاكنون به دست نرسيده كه اميدواريم در آينده بتوانيم فتاواى آنان را نيز بر اين مجموعه بيفزاييم» 

در اين مجموعه همانند ساير رساله‌هاى توضيح المسائل، تقليد و مسائل آن اولين موضوعى است كه مطرح شده است. بنا بر فتواى مراجع عظام، تقليد ابتدايى از ميت جايز نيست، اما بقاء بر تقليد ميت اشكال ندارد و بايد بقاء بر تقليد ميت به فتواى مجتهد زنده باشد. در اين مسئله فتواى آيات عظام خويى، تبريزى، زنجانى، سبحانى، سيستانى، صافى، فاضل، گلپايگانى و مكارم ذكر شده است 

در ادامه، به موضوع استطاعت پرداخته شده است. يكى از مسائل استطاعت، پيرامون كسانى است كه از معلوليت جسمى، به دليل قطع نخاع و يا شيميايى شديد و يا بيمارى اعصاب و روان حاد، برخوردارند. اين افراد در عربستان با مشكلات عديده‌اى روبه‌رو خواهند شد و لذا مستطيع بودن آنها مورد سؤال واقع شده است. پاسخ آيات عظام خامنه‌اى، سيستانى، مكارم، صافى گلپايگانى، شبيرى زنجانى، سيد محمد شاهرودى، نورى همدانى، جوادى آملى، موسوى اردبيلى و سبحانى در ادامه ذكر شده است 

احرام از حديبيه، خوردن سبزى‌هاى خوشبو، پوشيدن دمپايى دوخته، سعى در مسعاى جديد، رمى در طبقات فوقانى، رمى جمرات توسعه‌يافته، ذبح با استيل، حلق با ماشين اصلاح، نماز در هواپيما، فيش حج متوفى و حج كودك از ديگر موضوعاتى است كه مورد سؤال واقع شده است.

جهت دانلود و مشاهده کتاب کلیک کنید